Udir stjeler 30 % av lesetiden!


Hårreisende å stjele nesten 30 % av elevenes forberedelsestid i matte ved dårlig eksamenskabal. FOTO: HOUSE OF MATH
 

I dag er jeg oppgitt! Udir (Utdanningsdirektoratet) må jobbe med bind for øynene når de nå har satt eksamensdatoer. Siste dag av semesteret er 21. desember. Den første matteeksamen for privatister er 21. november!

Enda mer håpløst er det at eksamen for fysikk i 3. gym er lagt til 15. november. Det er 5,5 uker før semesteret er ferdig. Høstsemesteret er bare 17 uker langt, så all tid er viktig! Hva er tankegangen bak dette? Hvorfor tar de valg som er med på å øke strykprosenten ytterligere?

Vi vet at matematikk er et modningsfag, og at veldig mange elever opplever realfagene som de tyngste. Hvorfor skal de da legges først i eksamenskabalen? Med de skrekktallene vi har på eksamen, burde disse fagene få mest tid til forberedelser, ikke minst! Det er ikke mer enn ett år siden 42 % av landets tiendeklassinger fikk karakteren 1 eller 2 på eksamen. Når det gjaldt videregåendefagene 1P er tallet ca. 52 % og for 2P er det ca. 63 %.

Når det nå er bred enighet om at matte er det største problemet fagmessig, hvorfor vil ikke Udir være med å legge til rette? Med denne eksamenskabalen stjeler de nesten 30 % av semesteret! Dette er mye tid som kunne vært brukt til forberedelser: lesing, oppgaveregning og eksamenstrening. Ikke minst er det viktig å få 30 % mer modningstid.

Oslo Handelsgymnasium har lagt mattetentamen til 21. desember - hurra for alle dere som prøver å gi elevene best mulig fortrinn! 

Dagens løsning stjeler 4 uker med forberedelser fra elevene. Det er veldig mye tid. Det er kanskje på tide at Udir gjør om på dette?

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

 

LES OGSÅ

6 råd til å mestre matematikk 

Late elever stryker i matte

Søndagsgrublis 

Nå som høstferien er i gang må vi passe på å holde hodet skarpt. Jeg opplever ofte at folk sliter med prosentregning. I den anledning har jeg laget tre oppgaver om prosent. De har stigende vanskelighetsgrad, men viser klart om du har skjønt prosentregning eller ikke.

Det er viktig at du IKKE BRUKER KALKULATOR! 

Her er et KRÆSJKURS I PROSENT for deg som føler at du trenger det:-)

Du finner mange flere grubliser ved å trykke på denne linken!

Du kan følge meg på instagram under Mattedama, facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

 

 

En løsning på lærermangelen!

Mission church
Stanford University, universitet der Larry Page og Sergey Brin (grunnleggerne av Google), Doris Fisher (grunnlegger av The Gap) Herbert Hoover (tidligere president i USA), Tiger Woods (golfer), John F. Kennedy (tidligere president i USA), Phil Knigth (grunnlegger av NIKE) og mange andre tok sin utdannelse. I dag kjent som verdens vanskeligste universitet å komme inn på. Ca 4 % av dem som søker blir tilbudt skoleplass. Licensed from: pazham / yayimages.com

 

En av de store problemene i dagens skolesituasjon er lærertettheten. I dag har én lærer ansvar for 30 elever. Dette er et problem. Én person kan ikke se og tilrettelegge for 30 elever på individnivå. Prognoser for de neste ti årene forteller at dette problemet kommer til å øke ytterligere. Vi trenger derfor å utdanne flere lærere for å dekke behovet som skapes av befolkningsveksten.

Men hva gjør vi i mellomtiden? Kommer vi noen gang til å ha nok lærere? Jeg tror følgende forslag kan være med på å løse underbemanningen i skolen: Å ansette lærerstudenter som lærerassistenter. Tanken er at skolene utlyser lærerassistenstillinger som lærerstudenter med første praksis kan søke på. Skolen selv bestemmer hvem de ønsker å ansette på bakgrunn av søknadene. Dette høres i seg selv ikke veldig revolusjonerende ut. Årsaken til at vi ikke har denne ordningen i dag er at det er ikke penger til å betale for disse lærerstudentene. Men, hva om det finnes en annen måte å avlønne disse lærerassistentene?

Å ansette lærerstudenter som lærerassistenter: Stanfordmodellen 

Tanken er å ansette lærerstudenter som lærerassistenter fra etter første praksisperiode. Dette er et tilbud til dem som ønsker en ekstrajobb. Nå vil innvendingen være at det ikke finnes penger til å betale for å ha dem der. Men, her kommer den løsningen jeg mener bør vurderes; den er hentet fra prestisjeuniversitetet Stanford. 

Selv om Stanford er et privat universitet så har de færreste avgangstudentene studielån når de slutter. Årsaken til dette er at alle studentene er forventet å bidra med arbeid på campus. Arbeidsinnsatsen de nedlegger går til å dekke studiekostnadene.

Dette systemet kunne vi innført for lærerstudentene. Ved at lærerstudentene bidrar som lærerassistenter på barne- og ungdomsskolen, kan de få betalt gjennom en reduksjon i studielånet. Men hvor mye skulle de fått per time? Det burde være mulig å lage en løsning som følger noe av tankene rundt førstegangstjenesten.

For eksempel, om du jobber 5 timer hver uke gjennom et semestereret, så får du redusert studielånet med 10 000 kr. Det vil tilsi en timelønn på 100 kr.

Dette vil lærerstudenten få ut av ordningen:

 • Mindre studielån ved endte studier
 • Betraktelig bredere praktisk pedagogisk lærerkompetanse
 • Betraktelig bedre fagkompetanse
 • Kortere innkjøringstid ved ansettelse etter fullførte studier
 • Kontaktnettverk
 • Muligheten til å finne ut om dette egentlig passer for deg
 • En fot innenfor på en skole hvor de kan jobbe i fremtiden

Dette vil skolene få ut av ordningen:

 • Større lærertettehet
 • Mindre trykk og slitasje på de lærerne som er fast på skolen
 • Mer hjelp til alle elevene
 • Større tilrettelegging for hver enkelt elev
 • Større sjanse til å følge opp svake/sterke elever
 • Større mulighet for å tette kunnskapshull fra tidligere år
 • Flere til å utføre det administrative arbeidet
 • Lettere rekruttering til lærerstillinger
 • Mindre problemer med vikarer
 • Kortere opplæringsperiode ved nyansettelser

En liknende ordning er blitt utprøvd under navnet Teacher trainee i Vestfold. Den gang ble det bevilget penger til å utbetale lønn for stillingene. Det positive med denne ordningen er at tilbakemeldingene fra skolene har, etter hva jeg vet, vært svært gode, og lærerassistentene var til stor hjelp. Den ordningen jeg når foreslår gjør at vi slipper å søke om midler, men legger et grunnlag som gjelder for alle skoler i hele landet.

Kjære Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, kan ikke du få noen til å se på dette? Jeg mener at en slik ordning bør vurderes. Kan ikke se at de negative sidene i dette forslaget utveier de positive.

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

 

LES OGSÅ

6 råd til å mestre matematikk 

Late elever stryker i matte

Skolepolitikken er viktigst for nordmenn - en kort oppsummering


På vei til praksisjobb på Ris skole. BILDE: PRIVAT
 

I uken som gikk kunne vi lese at utfordringene i norsk skole er det som opptar flest nordmenn i den kommende valgkampen. I den anledning tenkte jeg å gi en kort oppsummering av debattene som har herjet i media de siste årene. De mest sentrale temaene er:

 • Lekser eller ikke lekser
 • Klassestørrelser
 • Videreutdanning av lærere
 • Endring av lærerutdanningen
 • Differensiering versus tilrettelegging av undervisning
 • Privatundervisning - sykdomstegn i norsk skole?
 • Fraværsgrense på opptil 15 %

Lekser versus ikke lekser

Noen mener at lekser ødelegger barna og familietiden, derfor bør vi ikke ha lekser. Andre mener at lekser er nødvendig for å repetere og å få jobbet tilstrekkelig med faget. Min oppfatning er at Mest blir best. På sikt vil den som jobber mest komme lengst. Dette gjelder i skolen så vel som i idretten. Dersom du i tillegg har talent kan du bli aller best.

I skolesammenheng er det ikke et poeng i seg selv å være aller best. Det viktigste er å være god nok til å skjønne pensum og få en god nok karakter til å få den studieplassen eller jobben du ønsker.

Klassestørrelse

En av de store utfordringene i norsk skole er at det er for få lærere. Da blir klassene for store. Det er svært mye å kreve at én lærer skal se og legge til rett for 30 elever. Til sammenligning med næringslivet ville en slik gruppe blitt delt inn i 4-5 team med hver sin teamleder. I Norge har vi mangel på lærere. Vi trenger å løse problemet: Hvordan rekruttere flere kompetente lærere?

En lærer skal ha dyp faglig forståelse og god pedagogisk innsikt og utøvelsesevne. I tillegg må læreren være en leder. 

Videreutdanning av lærere

Den blå regjeringen har endret kravene til dagens lærere. De vil at lærerne skal ha følgende fagkompetanse: Dersom du skal undervise i norsk, matte, engelsk, samt samisk eller tegnspråk fra 1.-7. klasse må du ha 30 studiepoeng (et semester) med faget på universitetsnivå. Dersom du skal undervise i disse fagene på 8.-10. trinn må du ha 60 studiepoeng (ett skoleår) med faget du skal undervise på universitetsnivå. Dette innebærer at 38 000 lærere har for liten fagkompetanse i forhold til de nye reglene. Regjeringen har gitt lærerne 10 år på å ta de studiepoengene som de mangler. Hvert år får ca. 5000 lærere videreutdanning, så innen 10 år skal de være plass til 50 000 lærere. 

Et motargument i denne sammenheng er at kvaliteten på vikarene som stepper inn mens lærerne er på kurs er for dårlig og at dette går ut over barna. 

Mange lærere er positive til oppgraderingen, men svært mange er misfornøyd fordi de ikke får betalt for å få denne gratis påbyggingen av kompetanse. Jeg skal ikke ta denne debatten her. Men jeg synes det er flott at vi hever kompetanse på lærerne våre. Vi kommer nemlig ikke unna at lærerstudiet i mange år har vært en sekkepost for studenter som ikke kom inn på andre studier. De er dessverre også kjent for å være de studentene med dårligst studievaner (ref. Institutt for læring og skoleforskning ved UiO).

Endring av lærerutdanningen

Enda et steg for å heve kompetansenivået til norske lærere er å heve inntakskravene til lærerutdanningen og se på pedagogikken som undervises. For å komme inn på lærerstudiet må du nå ha 35 poeng og karakteren 3 i norsk og 4 i matte. Til sammenligning trenger du 67,2 poeng og realfagsfordypning for å komme inn på medisin og 60,6 poeng for å komme inn på jus. Dersom du skal bli økonom fra Norges handelshøyskole (NHH) må du ha 56,3 poeng og enten R1-matte eller både S1- og S2-matte.

I denne debatten mener noen at det er for mye å kreve en 4 i matematikk, men satt i sammenheng med andre svært viktige yrker er opptakskravet til lærerstudiet kun en skygge av de opptakskravene. Vi stiller krav til legene våre fordi det handler om liv og død. Vi burde stille krav til lærerne fordi det handler for fremtiden til barna våre, og den generelle utviklingen av samfunnet vårt.

Det er også blitt laget en ny lærerutdanning for 1. til 10. klasse. Der velger studenten enten å bli 1.-7. klasse lærer eller å bli 5.-10. klasse lærer. Denne nye lærerutdanningen er et 5 årig masterstudium. 

Et motargument i kravendringen er at det nå vil være flere år med ytterligere lærermangel fordi færre kommer til å komme inn på utdanningen. 

Differensiering versus tilrettelegging av undervisning

Alle elever i norsk skole har krav på differensiert undervisning. Ordet differensiering brukes om det generelle ønske om at alle elever skal bli sett og utfordret på sitt nivå. Dette krever mye av hver enkelt lærer, men er svært viktig. Tilrettelegging omhandler de elevene som har så store læringsvansker at de er blitt utredet av PP-tjenesten. I denne sammenheng vil det bli utarbeidet en IOP (Individuell Opplæringsplan) som blant annet gir eleven rett på ekstraundervisning i enkelte fag, redusert lekseplan og prøver. 

Et problem med denne ordningen er at systemet blir brukt til å senke terskelen, krav og forventninger til elevene. Når over 42 % av 10.klasseelevene fikk karakteren 1 eller 2 til eksamen i matte i fjor, så er det på tide at denne terskelen heves. Norge har nemlig ikke 42 % ungdommer med lærevansker.

Privatundervisning - sykdomstegn i norsk skole?

Det har vært en eksplosiv økning av privatundervisning de siste 10 årene. Mange ser på dette som et sykdomstegn ved den norske skolen. Det hevdes også at det er med på å skape større forskjeller i samfunnet. Motargumentet er at det i Norge finnes muligheter for alle: både privat og gratis leksehjelp er tilgjengelig. Samtidig mener mange at det i Norge er så godt tilrettelagt at det til syvende og sist er opp til individet om det har lyst til å legge ned den innsatsen som skal til for å lykkes. Generelt synes det å være bred enighet om at det er fint at det finnes løsninger når skolen ikke klarer å omfavne alle. Privatundervisning brukes vel så mye for de flinke elevene som for dem som sliter mer med arbeidsvaner, studieteknikk og kompetansehull i fag.

Fraværsgrense på opptil 15 %

Det er blitt vedtatt at du ikke kan ha over 10 % udokumentert fravær på videregående skole for å få karakter i faget. Dersom en elev har mellom 10 % og 15 % skal det utvises skjønn. Reglen har så langt gitt følgen de resultater: mange skoler opplever at langt flere elever er på skolen, og dukker opp til første og siste time. Elevene har vært dypt uenige i denne regelen siden det i spesielle tilfeller kan bety at noen ikke får karakter som burde ha fått det. De henviser til elever med psykiske problemer som ikke kommer seg til legen. Motargumentet er at dokumentkravet har tilbakevirkende kraft, slik at dersom dokumentasjon skulle komme senere så er det helt greit.  

Håper denne artikkelen har gitt deg litt større oversikt over hovedlinjene i skoledebatten. Etterhvert som de ulike temaene dukker opp vil jeg kommentere inngående på hvert av dem. I mellomtiden kan du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

 

Ha en super uke! 

Slik mestrer du matte fra skolestart!


Veldig kleint å ta bilde av seg selv i gangen på Fysikkbygget. Medstudenter titter over skulderen, og synes sikkert det er blodkleint at jeg smiler uhemmet til mobiltelefonen min i en 10 minutters tid! BILDE: PRIVAT
 

Skoleåret er alt rukket å bli 2-3 uker gammelt og mange har allerede møtt det såkalte mattemonsteret. I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du beseirer matten ved hjelp av enkle steg.

 1. Det viktigste er at du selv bestemmer deg for at dette skal du få til! Om du allikevel føler deg usikker, så "fake it til you make it"!
 2. Nå må du også bestemme deg for at du er villig til å jobbe, legge ned en ekstra innsats for å få de resultatene du ønsker.
 3. Vær klar over at all matten du skulle gjort i løpet av skolegangen, men har "glemt" å gjøre, skal tas igjen nå! 
 4. For å kunne bevege deg fremover med faget må du finne ut hvor du sitter fast. Hvilke kunnskapshull har du? Dette spørsmålet er det nesten umulig å besvare på egenhånd. Du må derfor få hjelp av læreren din eller en privatlærer for å kartlegge mattekompetansen din.
 5. Ta kontakt med mattelæreren din og be om kartlegging. Dette kan læreren gjøre gjennom tester som de har tilgang til på www.udir.no  Disse testene er ikke allment tilgjengelig. 
 6. Når resultatet foreligger ber du læreren din lage en plan for hvordan du skal tette disse hullene, samtidig som du skal gjøre den matten som dere går igjennom på skolen.
 7. Det viktigste i denne prosessen er at du tør å starte opphentingen på et lavt nok nivå. Det vil si at du etter all sannsynlighet må begynne med 4. eller 5. klasse pensum. Dette er helt normalt. Et plaster på såret kan jo være at det var på dette nivået jeg selv startet min egen opphenting! 

Jeg har tidligere skrevet om hvordan å tette hullene i matte. Artikkelen heter 6 råd til å mestre matte.  

Jeg vil ukentlig gi tips og hint på bloggen om hvordan du kan mestre matte og skole. I mellomtiden kan du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

Ha en super dag; jeg er allerede godt i gang etter litt trening og nå en fysikkforelesning på Blindern. 

 


Dagens fysikkforelesning på UiO. BILDE: PRIVAT
 

Studieopptaket i Norge: hullete og ekskluderende


Ganske oppgitt over opptaksystemet til høyere utdanning i Norge. Vi trenger en ny protokoll! BILDE: PRIVAT
 

Det er noe alvorlig galt med opptakssystemet til høyere studier. 20 år i politikken likestilles med 5 år på Kiwi, og 250 studiepoeng likestilles med 60 studiepoeng. Alt du har gjort etter videregående reduseres til det ugjenkjennelige, og i realiteten er du egentlig bare noen karakterer fra videregående skole.

Det er noe veldig galt med et opptaksystem som ikke differensierer mellom ulike kandidater utover et vitnemål fra videregående skole. Det er ikke bare snakk om en 4'er i matte for å komme inn på lærerutdanningen, men en gjennomgående forvrengning av kandidaten.

I disse dager er jeg selv blitt offer for galskapen, det samme gjelder flere venner av meg som ønsker å gjøre endringer i livet. La meg forklare:

Jeg har bestemt meg for å ta en lektor i matematikk og fysikk. I den anledning må jeg søke opptak på Universitetet i Oslo. Fra tidligere har jeg 245 studiepoeng, skrevet 9 bøker, 15 kompendier, gründet et firma med snart 100 ansatte og får møte Kunnskapsministeren og andre politikere for å diskutere skolepolitikk. Ingenting av dette er relevant når jeg skal søke meg inn på lektorprogrammet. Det er som om det aldri har vært gjort. I søknadsprosessen blir jeg redusert til et vitnemål fra videregående skole fra 1998.

På videregående skole gikk jeg på språk, kunst og kultur-linjen, hadde karret i land en 2'er i matte og var på et helt annet sted i livet. Det som reddet meg fra å bli en uønsket kandidat var et ønske de siste årene om å skjønne og få innsikt i hvordan dagens elever opplever eksamenssituasjonen. Det gjorde at jeg tok eksamen i matematikk-1T, matematikk-R1, matematikk-R2, naturfag og 1FY (fysikk). 

Mine mattekarakterer fra universitetet kom ikke til anvendelse før jeg var kommet inn på studiet. Da kunne jeg bruke dem til å få begynne rett på andreåret. 

Den samme situasjonen berammer også to av mine venninner, og mange andre med dem. De har begge virket i arbeidslivet i 10 til 15 år og har jobbet med anvendelse av juss eller politikk på høyeste nivå. Begge har antall studiepoeng fra universitet og høyskole forbi bachelorgrad og sitter med store resurser. I denne opptaksordningen er de begge redusert til et vitnemål fra nittitallet; deres omfattende arbeidserfaring likestilles med 5 års heltidsjobb på Kiwi og studiepoengene deres blir redusert til 60 studiepoeng. Alle studiepoeng utover disse 60 blir ikke tatt hensyn til ved opptak. 

Det er noe galt med opptaksystemet. Vi tenger å evaluere søkerne på en bredere basis og ta med alle deres meritter i prosessen. Et minste krav må i hvert fall være at alle studiepoeng bør vurderes, og relevant erfaring (realkompetanse) akkrediteres.

Både i UK, USA, og store deler av Europa og Asia brukes opptaksystemer der kandidaten blir evaluert gjennom intervjuer, essays og meritter, så vel som karakterer. De kaller det an holistic approach (en helhets vurdering av kandidaten). Søkermassen til for eksempel UCLA (University of California, Los Angeles) alene er på ca. 90 000 studenter. De har systemer og resurser som gjør at alle søknader blir lest av to ulike admissions officers, det vil si 180 000 søknadslesinger. I Norge fødes det ca. 60 000 barn hvert år, så volumet av søker til høyere utdanning vil være betraktelig lavere. 

Altså, debatten om mattekravet for opptak til lærerstudiet er egentlig en mye større og viktigere debatt som omfatter alle studenter. Det er et helt system som bør endres, det bør skje en opptaksreform! Kjære Kunnskapsminister, vi trenger et utvalg som evaluerer ordningen, vi trenger en opptaksystem som evaluerer kandidatene på en reell måte. 

 

 

Følg meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

10 mill. er lite mot dårlige lærere


Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og meg etter møtet om mattemestring og reduksjon av matteangst. BILDE PRIVAT
 

75 % av studentene som skulle begynne på lærerutdanningen og hadde karakteren 3 i matematikk får ikke tilgang til studiet. De klarte nemlig ikke å heve karakteren sin fra 3 til 4 slik opptaket krever. Staten satte av 10 millioner til disse forkursene. Var det å kaste penger ut av vinduet?

10 millioner kroner er en lav pris å betale for å holde 367 ukvalifiserte lærere borte fra skolen. Læreren har enorm makt ovenfor elevene, og en lærers faglige og pedagogiske kvalitet er make or break for mange. 485 studenter ønsket å heve karakteren sin for å komme inn på lærerstudiet. Bare 118 av dem klarte det.

Etter å ha løst eksamen som disse kandidatene ble gitt, kan temaene de ble testet i oppsummeres i denne listen:

 • Pluss og minus
 • Gjennomsnitt, median og typetall
 • Enkel prosentregning
 • Enkel sannsynlighetsregning
 • Forhold og formlikhet
 • Omkrets
 • Enkel bokstavregning og potenser
 • Konsumprisindeks
 • Lineær- og eksponentiell vekst
 • Funksjoner
 • Graftegning
 • Regresjon med digitale hjelpemidler
 • Enheter
 • Tabeller og diagrammer
 • Inntekts- og skatteberegning
 • Mønster

Temaene kan kanskje se skumle ut hvis du ikke vet hva de innebærer. Men, når du vet at dette i stor grad er ungdomsskolepensum og at eksamen var på ungdomsskolenivå, stiller saken seg annerledes. Det må kunne forventes at lærere som skal undervise på barne- og ungdomsskolen må kunne lese, skrive og regne på et nivå som ligger betraktelig høyere enn elevene sine. Dersom en lærer ikke har basiskunnskaper, hvordan skal da eleven forstå at de trenger det?

Det er videre viktig å påpeke at når nettavisene forteller at det er to års pensum som skal forseres på fire uker, så gir dette et galt inntrykk. De henviser her til videregåendefagene 1P og 2P, men utelater å nevne at 1P har 70 % overlapp med ungdomsskolen og 2P har 30 % overlapp med 1P. Altså, her er vi langt unna 2 års pensum.

Så hvorfor skal en lærere som ikke skal undervise matematikk måtte kunne matte på ungdomsskolenivå? Fordi grunnleggende kunnskaper i regning, som for eksempel prosent, sannsynlighet og gjennomsnitt, er avgjørende for å kunne forstå dagens samfunn. Du trenger denne matematikkunnskapen for å kunne forklare avisartikler, nyhetene og fagtekster som omtaler politikk, statsbudsjetter, miljø- og klimadebatter, lønnsoppgjør, meningsmålinger eller geografibokens søylediagrammer, for å nevne noe.

Elevene skal lære å forstå hva tallene, grafene og diagrammene betyr. De skal kunne trekke ut korrekt informasjon, dra slutninger og vite hvordan de fremkommer. Læreren må selv forstå det som skal videreføres til eleven: Hvordan å avsløre når tallene ikke gir mening, avsløre om en artikkel er populistisk eller forstå alvoret når tallene, grafene eller diagrammene avslører kritisk informasjon.

Det er fullt ut forståelig at mange er skuffet over at de ikke kom inn på sitt drømmestudie. Men, skuffelse er ikke en relevant årsak til å slippe inn ukvalifiserte søkere på et studium. Lærerne som uteksamineres skal igjen ut i skolen og få ansvar for mange hundre elever gjennom sitt lærervirke, og må være kompetente til å gjøre denne svært viktige jobben.

Vi bør kunne være enige om at det er viktig at grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter er et velfundert minstekrav for å komme inn på et så viktig studie. Og til deg som drømmer om å bli lærer, men ikke nådde opp denne gangen; ikke gi deg, ta opp matten så blir lærerdrømmen en realitet!

 

 

Følg meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

Late elever stryker i matte!


Vi må tørre å stille større krav til elevene og foreldrene. BILDE: PRIVAT
 

Norge er dårlig i matte fordi elevene ikke jobber nok med faget. Dette gjelder ikke dem med dyskalkuli. Det gjelder dog alle de andre.

Det er nemlig ikke slik at det alltid er lærernes feil. Og med den argumentasjonen som preger debatten, er det alltid lærerne som ikke er gode nok, flinke nok ei heller motiverende nok. Men hva med eleven selv, og hva med foreldrene?

Jeg mener bestemt at mye av ansvaret ligger på eleven selv og den innsatsen som mange av dem ikke har! Det er med 12 års undervisningserfaring og mange prosjekter av å ta elever fra karakteren 2 eller 3 til 5 som gir meg belegg for denne uttalelsen. 

Det er en kur jeg foreskriver når jeg møter elevene, den lyder som følger: 

 • hardt arbeid over tid gir resultater om du vil eller ikke
 • "Jamen" er årsaken til at ting ikke skjer
 • Det finnes mange gode forklaringer på hvorfor du har dårlige resultater. Det er egentlig ikke veldig viktig, resultatet er uansett at du ikke kan det du skulle ha kunnet 

Jeg tror at årsaken til at mange elever ikke mestrer matte er at de ikke vet hva som kreves for å forstå faget. Elevene sammenligner alltid innsatsen med den ene eleven de kjenner som har supertalent for matte. Dette er det samme som om alle mosjonistene i langrennssporet skulle ha sammenlignet seg med Johaug, og gi opp når de ikke holder tritt. 

Så hva skal egentlig til for å mestre faget?

1. Å gjøre lekser er ofte ikke nok

Våre elever blir bedt om å gjøre alle oppgavene i boken. Vi modnes ulikt gjennom oppveksten, derfor må vi jobbe ulikt for å kompensere for dette. Ofte trenger vi langt flere oppgaver for å terpe slik at vi lærer oss de ulike metodene og hvordan de brukes. Husk, arbeidsdisiplin tar deg mye lenger enn talent!

2. Mengdetrening

Når du først har forstått og mestret en oppgavetype, det er da du må løse mange flere oppgaver av den typen. Slik som en fotballspiller terper finte etter finte etter finte for å få timingen riktig, slik må du terpe i matten også.

3. Lese matteboken

En uformell undersøkelse viser at 8 % av elevene leser teori i matteboken. Det er meg forunderlig at elever undres over hvorfor de ikke kan pensum, når de ikke leser pensumboken. Hvordan ville historiekarakterene ha sett ut dersom kun 8 % av elevmassen leste historieboken før en prøve? Jeg antar like dårlig som de vi ser i matten.

4. Matte er ferskvare

Matte er ikke som å sykle; "dersom du først kan det, så sitter det for alltid". Matte må vedlikeholdes, repeteres og friskes opp dersom det er lenge siden du har jobbet med et tema.

5. Matte er ikke for de smarte, men for dem med arbeidsinnsats

Mange elever og foreldre skylder på at de ikke er "sånn matteperson". Dette er bare tullball! Å mestre matte skjer når du gjør den jobben som trengs. "Å ikke være en matteperson" betyr bare at du ikke gadd å jobbe med faget slik du trengte for å lære deg det.

Så kjære venner, slutt med unnskyldningene. Ta ansvar. Å peke finger for å legge skylden på andre endrer ikke det faktum at du ikke kan det du trenger å kunne. Slutt å skylde på læreren, det hjelper deg heller ikke. Det gjøres en stor innsats for å heve kompetansen og motivasjonsegenskapene til lærerne. Det er ingen grunn til at din utdannelse skal ryke mens oppgraderingene skjer. 

 

Følg meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

hits